Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sự kiện quan trọng

Thông báo chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư từ ngày 26/4/2021

23/04/2021

Thực hiện quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư năm 2020 và các Điều 37, 38, 39 và 40 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc xây dựng, quản lý, vận hành và thực hiện các thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (Hệ thống), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nâng cấp Hệ thống lên phiên bản mới để đáp ứng các quy định mới của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

12/06/2017

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và Xúc tiến đầu tư.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

12/06/2017

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

12/06/2017

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI