Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sự kiện quan trọng

Tập huấn Chế độ báo cáo và phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước trong công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với Nhà đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp FDI

02/12/2016

Tập huấn Chế độ báo cáo và phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước trong công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với Nhà đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp FDI

Công văn 714/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

22/02/2016

Công văn 714/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Mẫu giấy in Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

19/01/2016

Mẫu giấy in Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư