Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư BITTSUM INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

09/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư BITTSUM INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Phúc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Phúc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Nắng Đà Lạt liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Nắng Đà Lạt liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Minh Huyên liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Minh Huyên liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần M&C liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần M&C liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: