Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Phương Thảo liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/12/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Phương Thảo liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Hợp tác xã Phúc Giang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

12/12/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Hợp tác xã Phúc Giang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Hợp tác xã Vận tải Hoa Dũng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

12/12/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Hợp tác xã Vận tải Hoa Dũng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty G1 và ông Kang Rim Goo liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

21/11/2022

Yêu cầu Công ty G1 và ông Kang Rim Goo liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Kang Hye Jung liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Kang Hye Jung liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: