Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư GD TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/09/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư GD TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Hwang Joon Hyeon, Ông Jung Hee Chan, Ông Kim Jung Hyun liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/08/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư Ông Hwang Joon Hyeon, Ông Jung Hee Chan, Ông Kim Jung Hyun liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư SIWOOFLEX CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/08/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư SIWOOFLEX CO., LTD liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH ASTEP liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/08/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH ASTEP liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư STICHTING SCHEEPVAART – EN TRANSPORTONDERWIJS liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/08/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư STICHTING SCHEEPVAART – EN TRANSPORTONDERWIJS liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: