Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhà đầu tư Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Lâm Tất Thành liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Lâm Tất Thành liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Pacific Links liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Pacific Links liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Ông Oh Jung Min liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/05/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang yêu cầu Ông Oh Jung Min liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Phạm Quốc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

26/04/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông yêu cầu Công ty TNHH Phạm Quốc liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: