Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Găng tay AMY LA liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

03/07/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Găng tay AMY LA liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Bà Zhang JinLian liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

15/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Bà Zhang JinLian (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Eriks N.V liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

12/06/2023

Yêu cầu Công ty Eriks N.V liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư BITTSUM INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

09/06/2023

Yêu cầu nhà đầu tư BITTSUM INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư