Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu các nhà đầu tư ông Đỗ Thanh Hồ, ông Cardenas Lopes Carlos liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

Yêu cầu các nhà đầu tư Ông ĐỖ THANH HỒ, Ông CARDENAS LOPEZ CARLOS liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu các nhà đầu tư ông Kim Hak-Min, ông Chun Gunok, ông Yun Daesik liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

Yêu cầu các nhà đầu tư Ông KIM HAK-MIN, Ông CHUN GUNOK, Ông YUN DAESIK liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu các nhà đầu tư ông Thiều Quang Thọ, ông Lâm Kỳ Chân, ông Hàn Đông Phương liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

Yêu cầu các nhà đầu tư Ông THIỀU QUANG THỌ, Ông LÂM KỲ CHÂN, Ông HÀN ĐÔNG PHƯƠNG liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Lee Ying Kuei liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Lee Ying Kuei liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH World Telecom Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

07/11/2022

Yêu cầu Công ty TNHH World Telecom Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: