Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/06/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MTV TM và SX gỗ lạng Đắk Song liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MTV TM và SX gỗ lạng Đắk Song liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Khoa Hoàng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

26/05/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Khoa Hoàng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN EXCORE, CÔNG TY GLOBAL RESOURCE AGGREGATOR INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/05/2022

Yêu cầu nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN EXCORE, CÔNG TY GLOBAL RESOURCE AGGREGATOR INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: