Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư G9 PHARMA CO.,LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

20/01/2023

Yêu cầu nhà đầu tư G9 PHARMA CO.,LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH May Yên Dũng (người đại diện theo pháp luật là ông Lee Ho Gyoon) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/01/2023

Yêu cầu Công ty TNHH May Yên Dũng (người đại diện theo pháp luật là ông Lee Ho Gyoon) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Profi Game S.R.O liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/01/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Profi Game S.R.O liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Train Eng Vina liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30/12/2022

Yêu cầu Công ty TNHH Train Eng Vina (người đại diện theo pháp luật là ông Kim Jungyoul) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần Gạch ngói không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30/12/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần Gạch ngói không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: