Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Một thành Viên Kachay Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

25/08/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Một thành Viên Kachay Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Movida Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/07/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Movida Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Chế phẩm Nhựa Minh Tường Việt Nam liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/07/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Chế phẩm Nhựa Minh Tường Việt Nam liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/06/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: