Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Thương mại Dịch vụ Tân Bách Khoa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30/09/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Thương mại Dịch vụ Tân Bách Khoa liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Green Energy Technology Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

23/09/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Green Energy Technology Việt Nam liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Ke Vin Long liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

23/09/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Ke Vin Long liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư GD TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/09/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư GD TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH ASTEP liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/08/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH ASTEP liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: