Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Kim Kihwan liên hệ với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

09/10/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Ông Kim Kihwan liên hệ với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Kinh doanh sản xuất chế biến nông sản Kim Hòa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

06/10/2023

Yêu cầu Công ty TNHH Kinh doanh sản xuất chế biến nông sản Kim Hòa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư CHEN, HSIU - CHU liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

27/09/2023

Yêu cầu nhà đầu tư CHEN, HSIU - CHU liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Lee Byung Hee liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/07/2023

Yêu cầu nhà đầu tư Lee Byung Hee liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần IK Han Tech liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/07/2023

Yêu cầu Công ty Cổ phần IK Han Tech liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư