Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư G&E Healthcare Co., Ltd. liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

31/03/2022

Yêu cầu nhà đầu tư G&E Healthcare Co., Ltd. liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

22/03/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Sang Ji liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

15/03/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Sang Ji liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Nhựa đường Minh Đạt liên hệ với Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

15/03/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Nhựa đường Minh Đạt liên hệ với Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp và Thương mại Mai Khôi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chuyển nhượng và xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

09/03/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp và Thương mại Mai Khôi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chuyển nhượng và xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư