Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Công văn 714/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

22/02/2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 714/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/01/2016 hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

 

 

Theo quy định tại mục c, khoản 1, Điều 42 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư phải đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn 90 ngày trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Để thống nhất việc thực hiện quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Quý cơ quan về quy trình đăng tải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài như sau: 

Cơ quan đăng ký đầu tư điền đầy đủ các thông tin tại bản đề nghị đăng tải thông báo theo mẫu gửi kèm và gửi Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Kèm theo bản đề nghị phải có bản sao các văn bản theo quy định tại mục a, b, c khoản 1, Điều 42 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Văn bản đính kèm