Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Nguyên tắc áp dụng danh mục điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN

29/08/2021

 1. Trên cơ sở rà soát, tập hợp điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: 

 a) Danh mục A: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;

 b) Danh mục B: Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 2. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Căn cứ tổng hợp các điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường tại Danh mục A và B, gồm:

a) Quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư bao gồm:

  • Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
  • Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA);
  • Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ - AFAS (Gói thứ 10);
  • Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA);
  • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA);
  • Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);
  • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);

b) Quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ.

4. Nguyên tắc áp dụng

a) Đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Việc đăng tải, cập nhật điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

b) Trường hợp có nội dung khác nhau giữa Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài với các quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định tại tại luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế.