Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư phân hệ Đầu tư nước ngoài

         Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 đã có hiệu lực tuy nhiên Hệ thống  thông tin quốc gia về đầu tư (cụ thể là các biểu mẫu báo cáo Đầu tư nước ngoài) vẫn chưa cập nhật biểu mẫu báo cáo theo thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021. Do đó, Cục Đầu tư nước ngoài đã chỉnh sửa cập nhật lại theo đúng biểu mẫu đã được ban hành. Cục Đầu tư nước ngoài thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nắm rõ thông tin để thực hiện trên Hệ thống.