Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

27/04/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư:

Nhà đầu tư thứ nhất:

Họ tên: Yoo Jung Mi, Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/9/1979, Quốc tịch: Hàn Quốc, hộ chiếu số M60940903 cấp ngày 13/01/2009 tại Hàn Quốc;

Địa chỉ thường trú: 21-Jangjeong-do Geumjeong-gu Busan Metropolitan, Korea.

Nhà đầu tư thứ hai:

Họ tên: Yoo Jae Woo, Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/3/1983, Quốc tịch: Hàn Quốc, hộ chiếu số M510695858 cấp ngày 11/12/2015 tại Hàn Quốc;

Địa chỉ thường trú: 21-Jangjeong-do Geumjeong-gu Busan Metropolitan, Korea.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: Choi Jun Ki;                 Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Ngày sinh: 11/9/1969                Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số M74342551; ngày cấp 22/6/2011 tại Hàn Quốc.

Địa chỉ thường trú: số 153-27 Myungjang-Dong, Dongrae-gu, Busan, Korea.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH P & F VINA

- Mục tiêu, quy mô dự án: sản xuất, gia công giày dép các loại với quy mô 4.800.000 đôi sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích nhà xưởng: 2.288 m2 (Công ty thuê nhà xưởng của Công ty CP Sonadezi Long Thành triển khai hoạt động của dự án).

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 20.830.000.000 (hai mươi tỷ, tám trăm ba mươi triệu) đồng, tương đương 1.000.000 (một triệu) đô la Mỹ, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư: 14.960.400 (mười bốn tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, bốn trăm nghìn) đồng tương đương 690.000 (sáu trăm chín mươi nghìn) đô la Mỹ.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày 08/9/2011.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH P&F Vina

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên

Địa chỉ trụ sở chính: đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công giày dép

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 1.000.000 (một triệu) USD.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: Choi Jun Ki;                 Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc; Ngày sinh: 11/9/1969; Quốc tịch: Hàn Quốc

Tài liệu về tư các pháp lý của cá nhân số: Hộ chiếu số M74342551; ngày cấp 22/6/2011 tại Hàn Quốc.

Địa chỉ thường trú: số 153-27 Myungjang-Dong, Dongrae-gu, Busan, Korea.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3892378               Email: qldn@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Phan Công Khánh

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

- Điện thoại: 0983.587.279, Email: qldn@diza.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.