Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Khoa Hoàng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

26/05/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Khoa Hoàng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6302000101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày: 10/8/2005 (đăng ký đổi lần thứ 01, ngày 02/11/2005)

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

          2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng cây công nghiệp và cây ăn trái.

- Tổng mức đầu tư: 4.695.239.996 đồng (bốn tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu hai trăm ba mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi sáu đồng.

          3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Vũ Nam.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0913337076          Email: vunamsp1111@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.