Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (ngoài KCN), hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

10/06/2022

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Kế hoạch kiểm tra số 1555/KH-SKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (ngoài KCN), hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Thông tin chi tiết trong file đính kèm./.

 


File đính kèm