Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

15/06/2023

Nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giới thiệu và mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó: Danh mục thu hút đầu tư bao gồm 327 dự án thuộc các lĩnh vực: Lĩnh vực nông nghiệp (92 dự án); Lĩnh vực Công nghiệp (25 dự án); Lĩnh vực thương mại dịch vụ - du lịch (102 dự án); Lĩnh vực Y tế (01 dự án); Lĩnh vực Giáo dục (06 dự án); Lĩnh vực kết cấu hạ tầng (02 dự án); Lĩnh vực môi trường (06 dự án); Lĩnh vực cấp nước (08 dự án); Khu công nghiệp, cụm công nghiệp (14 dự án); Lĩnh vực phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư (71 dự án).

Trong quá trình triển khai thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, chính quyền tỉnh Sơn La:

1. Tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quy hoạch, cơ chế chính sách và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch, cập nhật rõ ràng các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh.

3. Sẵn sàng hỗ trợ thủ tục pháp lý, cung cấp đầy đủ thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

4. Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.


File đính kèm