Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư CHEN, HSIU - CHU liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

27/09/2023

1. Thông tin về nhà đầu

- Họ tên: CHEN, HSIU - CHU                Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 25/8/1955                           Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)

- Hộ chiếu số 214623282; ngày cấp: 29/9/2026; nơi cấp: Đài Loan

- Địa chỉ thường trú: No.50, Alley, Lane 192, Sec 2, Nam Ya West Road, Ban Chiau City, Taipei County, Taiwan

- Chỗ ở hiện tại: No.50, Alley, Lane 192, Sec 2, Nam Ya West Road, Ban Chiau City, Taipei County, Taiwan

- Điện thoại: 886-2-2967-4969/ 886-2-2966-9136

- Fax: 886-2-2969-4354                          Email: cykc.cykc@msa.hinet.net

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY MAY MẶC.

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc.

3. Quy mô dự án: Sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc với quy mô 3.000.000 sản phẩm/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B1, đường số 1, KCN Hải Sơn (giai đoạn 1,2), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

5. Diện tích đất sử dụng: 12.000 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 11.316.900.000 (mười một tỷ ba trăm mười sáu triệu chín trăm ngàn) đồng, tương đương 700.000 (bảy trăm ngàn) đô la Mỹ), trong đó,

- Vốn góp của nhà đầu tư: 8.083.500.000 (tám tỷ không trăm tám mươi ba triệu năm trăm ngàn) đồng, tương đương 500.000 (năm trăm ngàn) đô la Mỹ.

- Vốn huy động: 3.233.400.000 (ba tỷ hai trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ngàn) đồng và tương đương 200.000 (hai trăm ngàn) đô la Mỹ, trong đó:

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng:........................................................

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác:..................

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn):......................................

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ............................

 7. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH SƯỞNG ỨC.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1, đường số 1, KCN Hải Sơn (giai đoạn 1,2), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 8.083.500.000 đồng Việt Nam (tám tỷ không trăm tám mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng Việt Nam ) tương đương 500.000 USD (năm trăm ngàn đô la Mỹ). Tỷ giá 1 đô la Mỹ = 16.167 đồng Việt Nam, căn cứ theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 14/8/2007.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: KAO, SHENG-FONG              Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc                  Ngày sinh: ……...……................ Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)

- Hộ chiếu số 200357077; ngày cấp: 09/01/2002; nơi cấp: Đài Loan

- Địa chỉ thường trú: No.50, Alley, Lane 192, Sec 2, Nam Ya West Road, Ban Chiau City, Taipei County, Taiwan   ..

- Chỗ ở hiện tại: No.50, Alley, Lane 192, Sec 2, Nam Ya West Road, Ban Chiau City, Taipei County, Taiwan

- Điện thoại: ……………. Fax: ………..………. Email:....................

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

- Địa chỉ cơ quan: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Điện thoại: +84 272 3825446; email: anhvu@longan.gov.vn      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Nguyễn Anh Vũ

- Chức danh: Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

- Điện thoại: 0908503988; email: anhvu@longan.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.