Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Công bố kế hoạch kiểm tra các dự án FDI (ngoài Khu công nghiệp) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

12/06/2024

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Kế hoạch số 1481/KH-SKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024.


File đính kèm