Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

3

Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình

1. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-19: Đại lý ấn phẩm và tổng hợp thông tin, xuất bản, phát thanh và truyền hình, dưới bất kỳ hình thức nào.

Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành liệt kê ở trên, bao gồm cả việc quản lý hoạt động trong các phân ngành trên phù hợp với luật pháp và quy định của Việt Nam. 

Để chắc chắn hơn, việc không bảo lưu đối với các nghĩa vụ của Chương Dịch vụ xuyên biên giới không có nghĩa là Việt Nam không có quyền đảm bảo việc cung cấp qua biên giới các phân ngành trên phải phù hợp với luật và quy định của Việt Nam, bao gồm cả các yêu cầu về đăng ký và cấp phép. 

2. Pháp luật Việt Nam:

Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (Điều 12 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP): Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. (Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020 quy định dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).

Các điều kiện để cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh truyền hình và thực hiện công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình quy định theo Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. 

-  CPTPP

-  Luật Báo chí năm 2016.

-  Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về  quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.