Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ quản lý tài sản dân cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (CPC 82201)

16/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO, FTAs: không quy định tại Biểu cam kết.
2. AFAS: Dịch vụ quản lý tài sản dân cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (bao gồm các hoạt động, theo đó một tổ chức hoặc một người tham gia hoạt động kinh doanh tài sản dân cư được ủy quyền của chủ sở hữu và/hoặc người sử dụng tài sản dân cư (kể cả nhà đơn, nhà phố, các tòa nhà chung cư, hoặc nhiều tòa nhà sử dụng mà chủ yếu là nhà dân cư..) thông qua một hợp đồng, để thực hiện việc bảo trì, vận hành và khai thác (bao gồm bán, cho thuê, cho thuê và thẩm định...) của tài sản dân cư): Không hạn chế
3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
AFAS