Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ bảo vệ

31/08/2021

 

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

17

Dịch vụ bảo vệ

1. CPTPP:

Phụ lục NCM I-VN-36: Dịch vụ hệ thống an ninh

Không được đầu tư nước ngoài trừ thông qua một liên doanh hoặc mua cổ phần của một Doanh nghiệp Việt Nam với phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá 49%.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ hệ thống an ninh trừ khi họ là doanh nghiệp có chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hệ thống an ninh, có tổng vốn và tài sản ít nhất là 500.000 USD, và đã hoạt động ít nhất 5 năm liền, và không vi phạm pháp luật của nước sở tại cũng như các nước liên quan. Cá nhân nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ hệ thống an ninh.

Người nước ngoài không được làm nhân viên bảo vệ.

2. Pháp luật Việt Nam:

a) Hình thức đầu tư: liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

b) Nhà đầu tư nước ngoài:

- Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

- Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ).

  • CPTPP
  • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện