Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sản xuất, phân phối, và chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

2

Sản xuất, phân phối, và chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh

1. WTO, VKFTA, VJEPA, AFAS: không được thực hiện quyền phân phối các vật phẩm đã ghi hình.

- WTO, VKFTA, VJEPA:

+ Đối với ngành sản xuất, phát hành và chiếu các chương trình truyền hình và tác phẩm điện ảnh: các biện pháp dựa vào các thoả thuận về hợp tác sản xuất các tác phẩm nghe nhìn, trong đó dành Đối xử quốc gia cho các tác phẩm nghe nhìn thuộc phạm vi các thoả thuận đó.

+ Đối với ngành sản xuất và phát hành các chương trình truyền hình và tác phẩm điện ảnh: các biện pháp thực hiện các chương trình hỗ trợ cho các tác phẩm nghe nhìn và các nhà cung cấp tác phẩm đó đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.

+ Đối với ngành sản xuất và phát hành các tác phẩm nghe nhìn thông qua truyền phát sóng tới công chúng: các biện pháp dành Đối xử quốc gia đối với các tác phẩm nghe nhìn đáp ứng một số tiêu chí xuất xứ liên quan đến việc tiếp cận truyền phát sóng.

Ghi chú: Ngành này thuộc danh mục miễn trừ Tối huệ quốc theo Cam kết WTO.

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-21: 

Đối với phân ngành sản xuất, phân phối và trình chiếu các chương trình truyền hình và tác phẩm điện ảnh: Việt Nam bảo lưu quyền ban hành và duy trì các loại trợ cấp không phù hợp với Điều 9.9.2 đối với dịch vụ nghe nhìn và đối xử ưu đãi đối với các chương trình truyền hình và tác phẩm điện ảnh được sản xuất trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác sản xuất.

3. EVFTA: Phụ lục 8-C: Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam).

-  WTO, VJEPA, VKFTA, AFAS, CPTPP, EVFTA

-  Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.