Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ quảng cáo

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

6

Dịch vụ quảng cáo

Quy định tại các Hiệp định

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá): Được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo, và không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

Việc quảng cáo rượu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử. 

 

-  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA

-  Luật Quảng cáo năm 2013.

-  Luật bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

-  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.