Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ in, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

7

Dịch vụ in, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

 

1. AFAS

Dịch vụ in ấn, dịch vụ xuất bản bao bì (Printing, publishing for package only - CPC 88442): Không hạn chế, ngoại trừ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 70%.

2. VJEPA:

Dịch vụ in và dịch vụ xuất bản (Printing and publishing services – CPC 88442): Không hạn chế.

3. VKFTA:

Dịch vụ in ấn (88442*)[1], Dịch vụ xuất bản (CPC 88442*), ngoại trừ dịch vụ xuất bản báo và các ấn phẩm định kỳ: Không hạn chế.

4. EVFTA: Phụ lục 8-B

Xuất bản, in ấn và tái bản bản ghi[2]: Chưa cam kết

5. CPTPP:

Phụ lục NCM II-VN-23: Dịch vụ in ấn (CPC 88442)

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành nêu trên.

6. Pháp luật Việt Nam:

6.1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:

- Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức được thành lập tại nước ngoài hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong đó có xuất bản, phát hành xuất bản phẩm) được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

- Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập và nội dung hoạt động, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài[3].

6.2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm: Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất bản phẩm vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

6.3. Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh: Việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật Xuất bản năm 2012 và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

6.4. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh:

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP phải đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

6.5. Việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

-  AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

-  Luật Xuất bản năm 2012;

-  Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

-  Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

-  Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

-  Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

-  Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

-  Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

-  Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

 


[1] Dịch vụ vẽ tranh và điều khắc và dịch vụ liên quan tới in ấn trong CPC 88442

[2] Ngành này chỉ bao gồm các hoạt động sản xuất. Ngành này không bao gồm các nội dung liên quan đến nghe nhìn hoặc giới thiệu nội dung văn hóa.

[3] (1) Điều kiện thành lập: (i) Nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài; (ii) Nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng đại diện phải thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có trình độ đại học trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án; (iii) Có địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện; (2) Nội dung hoạt động: Văn phòng đại diện phải tuân thủ quy định của Luật xuất bản, Nghị định này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam về văn phòng đại diện và được thực hiện các hoạt động sau đây: (i) Giới thiệu, trưng bày, triển lãm, quảng cáo hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam về tổ chức và xuất bản phẩm của nhà xuất bản hoặc của tổ chức phát hành xuất bản phẩm do mình đại diện; (ii) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác, trao đổi về bản quyền, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm cho nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm do mình đại diện.