Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Đo đạc và bản đồ

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

8

Đo đạc và bản đồ

 

1. EVFTA: Phụ lục 8-C (Ngoại lệ của Việt Nam về đối xử quốc gia): Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động cua một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam) đối với ngành trắc địa và bản đồ

2. CPTPP: Phụ lục NCM I-VN-26: Đo đạc và bản đồ: 

Tổ chức và cá nhân nước ngoài trực tiếp hoặc hợp tác với các tổ chức trong nước thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ ở Việt Nam phải có dự án đo đạc và bản đồ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cấp giấy phép tiến hành đo đạc bản đồ.

Sau khi hoàn thành thực hiện dự án đo đạc và bản đồ, chủ đầu tư dự án phải nộp 01 bản sao thành quả cho cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ.

3. Pháp luật Việt Nam: 

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

Nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây: (i) Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ; (ii) Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu[1].

-  EVFTA, CPTPP

-  Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

-  Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ.

 


[1] Có số lượng tối thiểu là 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ