Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ chụp ảnh từ trên cao

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

9

Dịch vụ chụp ảnh từ trên cao

 

1. Quy định tại các Hiệp định: 

 Dịch vụ chụp ảnh hàng không là chưa cam kết. 

2. Pháp luật Việt Nam:

Việc sử dụng các thiết bị tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vào bất kỳ mục đích nào được quản lý và cấp phép bởi Cục Tác Chiến – Bộ tổng tham mưu theo quy định theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP.

-  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

-  Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

-  Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP.

-  Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.