Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ giáo dục

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

10

Dịch vụ giáo dục

1. Quy định tại các Hiệp định: 

a) Chỉ cam kết trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ.

b) Phạm vi hoạt động: 

- Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ): không hạn chế. 

c) Chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phê chuẩn.

Giáo viên nước ngoài làm việc tại các cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận về chuyên môn.

Riêng với AFAS: mở rộng thêm phạm vi hoạt động với Giáo dục tiểu học (CPC 921), Giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922): Công dân Việt Nam (nếu có) học tập tại các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài phải học tập các môn học bắt buộc của Việt Nam theo quy định của Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng với CPTPP

a) Phụ lục I NCM I-VN-11: Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923); Giáo dục người lớn (CPC 924); Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm cả dịch vụ đào tạo ngoại ngữ).

- Không được đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam. Hạn chế này không ngăn cản việc cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học mà Việt Nam đã cam kết trong các hiệp định thương mại khác.

b) Phụ lục NCM I-VN-38: Dịch vụ giáo dục tiểu học, Dịch vụ giáo dục trung học

Không được đầu tư nước ngoài để cung cấp các dịch vụ trên ngoại trừ thông qua:

- Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, dành cho trẻ em là người nước ngoài;

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, cấp văn bằng của nước ngoài, dành cho học sinh là người nước ngoài và một bộ phận học sinh Việt Nam có nhu cầu.

- Cơ sở giáo dục phổ thông được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam, nhưng số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và trung học cơ sở không quá 10% tổng số học sinh của trường, ở trường trung học phổ thông không quá 20% tổng số học sinh của trường.

2. Pháp luật Việt Nam: 

2.1. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 35 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

2.2. Đối tượng, hình thức liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

2.3. Giáo dục nghề nghiệp 

a) Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

b) Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người khuyết tật quy định tại Điều 10 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

c) Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài được quy định Điều 11 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

2.4. Khoản 2 Điều 27 Luật Giáo dục năm 2012 và Khoản 4 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020 quy định dự án Đại học thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

-  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

-  Luật Đầu tư năm 2020.

-  Luật Giáo dục năm 2019.

-  Luật giáo dục đại học năm 2012.

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018.

-  Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

-  Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.