Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

12

Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân

1. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-22: Phát triển năng lượng

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến thủy điện và điện hạt nhân.

2. EVFTA: Phụ lục 8-C: Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam).

-  EVFTA, CPTPP