Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ đặt cược, casino

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

16

Dịch vụ đặt cược, casino

1. EVFTA: Phụ lục 8-C (Ngoại lệ của Việt Nam về đối xử quốc gia): 

Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1€ và 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam) đối với hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc.

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-34: Dịch vụ xổ số, đánh bạc và cá cược

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến dịch vụ xổ số, đánh bạc và cá cược.

3. Pháp luật Việt Nam: 

Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, casino thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020.

-  EVFTA, CPTPP

-  Luật Đầu tư năm 2020.

-  Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

-  Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.