Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

18

Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay

1.  EVFTA: Phụ lục 8-C (Ngoại lệ của Việt Nam về đối xử quốc gia): Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) cua Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam) đối với hoạt động và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay.

2.  CPTPPPhụ lục NCM II-VN-9: Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến việc xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay.

Bảo lưu này sẽ không được sử dụng để vô hiệu hóa các nghĩa vụ đặt ra trong Phụ lục I.

3.  Pháp luật Việt Nam: 

Các dự án sau thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 

§ Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên; 

§ Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không; 

§ Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I

-  EVFTA, CPTPP

-  Luật Đầu tư năm 2020.

-  Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

-  Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.