Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ pháp lý

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

20

Dịch vụ pháp lý 

 

1. Quy định tại các Hiệp định: 

Dịch vụ pháp lý (CPC 861, không bao gồm: tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam): Tổ chức luật sư nước ngoài[1] được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

- Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài.

- Công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài.

- Công ty luật nước ngoài[2].

- Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam. 

Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được phép tư vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư vấn đã tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự của Việt Nam.

2. Pháp luật Việt Nam

- Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng (Khoản 2 Điều 68 Luật sửa đổi Luật Luật sư năm 2012)

- Phạm vi hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài liên quan đến sở hữu trí tuệ: ”Không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng, dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ”.

-  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

-  Luật Luật sư năm2006

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009

 


[1] “Tổ chức luật sư nước ngoài” là tổ chức của các luật sư hành nghề do một hoặc nhiều luật sự hoặc công ty luật nước ngoài thành lập ở nước ngoài dưới bất kỳ hình thức công ty thương mại nào (kể cả hãng luật, công ty luật trách nhiệm hữu hạn, công ty luật cổ phần v.v.).

[2] Công ty luật nước ngoài là tổ chức do một hoặc nhiều tổ chức luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam với mục đích hành nghề luật sở Việt Nam