Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ thú y

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

21

Dịch vụ thú y

Quy định tại các Hiệp định:

Chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân sau khi đã được phép của cơ quan quản lý về thú y của Việt Nam

-  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP