Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

28

Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ

CPTPP: Phụ lục NCM II – VN – 28 Sản xuất và lắp giáp xe buýt và phương tiện giao thông trên 29 chỗ ngồi: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì các biện pháp không phù hợp với Điều II.9.1.(h) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành này.

  • CPTPP