Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Phát triển và vận hành chợ truyền thống

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

29

Phát triển và vận hành chợ truyền thống

CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-31: Chợ truyền thống

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến chợ truyền thống.

  • CPTPP