Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ thể thao và giải trí

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

26

Dịch vụ thể thao và giải trí

 

 

26.1

Dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc (CPC 9619)

Quy định tại các Hiệp định:

Cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%.

Riêng CPTPP bổ sung: Ba năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, được phép thành lập liên doanh hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam với phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá 51%.

-  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP.

 

26.2

Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964)

1. Quy định tại các Hiệp định:

Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh

Riêng CPTPP bổ sung: Sau không quá 02 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ cho phép đầu tư nước ngoài với tỷ lệ 51% trong dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp qua mạng internet. Sau 05 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ bỏ hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài đối với các nhà cung cấp dịch vụ này. 

2Pháp luật Việt Nam

Kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng – Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài.

-  WTO, VJEPA, VKFTA, EVFTA, AFAS, CPTPP

-  Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

26.3

Các dịch vụ giải trí khác (CPC 9649)

 

 

1. AFAS: Dịch vụ công viên giải trí: Được phép cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh.

2. CPTPP: Phụ lục NCM I-VN-27: Công viên giải trí

Đầu tư nước ngoài dưới 1 tỷ USD trong lĩnh vực xây dựng và quản lý công viên giải trí hoặc công viên chủ đề sẽ không được chấp thuận trừ khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thông báo cho người nộp đơn là khoản đầu tư đó mang lại lợi ích cho Việt Nam. Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở các nhân tố sau:

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng;

- Khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân;

- Sự phù hợp với các đặc tính văn hóa vùng địa phương;

- Ảnh hưởng của dự án đến ngân sách địa phương, công ăn việc làm, việc tiêu thụ các linh kiện, cấu phần và dịch vụ được sản xuất tại Việt Nam và cạnh tranh với các dịch vụ do các nhà văn

hóa địa phương cung cấp.

Đầu tư trên 1 tỷ USD sẽ không chịu quyết định này.

-  AFAS, CPTPP

26.4

Dịch vụ thể thao và giải trí khác, không bao gồm kinh doanh trò chơi điệntử

1. VJEPA đã mở cửa không hạn chế choDịch vụ thư viện, Dịch vụ lưu trữ (96311, 96312) và Dịch vụ thể thao (CPC 9641)

2. AFAS đã mở cửa không hạn chế cho Dịch vụ thư viện (CPC 96311) trừ dịch vụ thư viện trực tuyến; đồng thời mở cửa Dịch vụ phòng tập gym và thể hình (CPC 96413) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 70%. 

3. CPTPP: Phụ lục NCM II – VN - 26: Dịch vụ thể thao và giải trí khác, không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các câu lạc bộ võ thuật khí công và thể thao mạo hiểm.

4. Pháp luật Việt Nam:

Điều kiện thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam quy định tại Điều 21 Nghị định 93/2020/NĐ-CP.

-  VJEPA, AFAS, CPTPP

-  Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018

-  Luật Thư viện năm 2019

-  Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

-  Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/08/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện