Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa

31/08/2021

31

Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa

Pháp luật Việt Nam:

Địa điểm thu gom hàng lẻ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan năm 2014

 

 

  • Luật Quản lý ngoại thương năm 2017
  • Luật Hải quan năm 2014
  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan