Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

34

Dịch vụ liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp

Quy định tại các Hiệp định:

Chỉ cho phép thành lập liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh

Không cam kết đối với các dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, dịch vụ chụp  ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay, quản lý quỹ gien cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp. Để làm rõ nội dung cam kết, dịch vụ chăn nuôi và phát triển quỹ giống là thuộc phạm vi cam kết.

Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế. Để làm rõ hơn nội dung cam kết, hạn chế này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì mục tiêu an ninh quốc gia và trật tự công cộng phù hợp với Điều XIV và XIV bis của GATS

Riêng ACIA bổ sung quy định: Không cấp phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành Dịch vụ liên quan tới Ngư nghiệp, bao gồm:

+ Các dịch vụ liên quan tới sản xuất lưới đánh cá và dây bện twine dùng cho ngành ngư nghiệp (CPC 88200)

+ Các dịch vụ sửa chữa và bảo trì tàu đánh cá (CPC 88200)

+ Các dịch vụ liên quan tới khai thác cá nước ngọt (CPC 88200)

+ Các dịch vụ liên quan tới kiểm dịch, quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản và chế biến sản phẩm (CPC 88200)

+ Các dịch vụ liên quan tới chế biến và bảo quản các sản phẩm thuỷ sản (CPC 8841)

+ Các dịch vụ đóng hộp các sản phẩm thuỷ sản (CPC 8841).

  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP, ACIA
  • Luật Lâm nghiệp năm 2017;
  • Luật Thủy sản năm 2017;