Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sản xuất, chế tạo máy bay

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

35

Sản xuất, chế tạo máy bay

ACIA, CPTPP EVFTA: chỉ cho phép thành lập liên doanh và vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% trong lĩnh vực chế tạo máy bay

  • EVFTA, CPTPP, ACIA