Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

  36

Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt

ACIA, CPTPP, EVFTA : Chỉ cho phép hình thức liên doanh và tham gia cổ phẩn của nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh .

  • EVFTA, CPTPP, ACIA