Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Hoạt động xuất bản

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

38

Hoạt động xuất bản

1. ACIA: không cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài trong những ngành và phân ngành xuất bản (ISIC 221): (i) Xuất bản sách, sách nhạc và các loại xuất bản phẩm (ISIC 2211); (ii) Xuất bản báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ (ISIC 2212); (iii) Xuất bản băng đĩa ghi hình (ISIC 2213); (iv) Các loại xuất bản khác (ISIC 2219).

2. CPTPP:

- Phụ lục NCM II-VN-23, đối với phân ngành in ấn (CPC 88442): Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan.

- Phụ lục NCM II-VN-19, đối với phân ngành đại lý ấn phẩm và tổng hợp thông tin, xuất bản, phát thanh và truyền hình, dưới bất kỳ hình thức nào:

Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành liệt kê ở trên, bao gồm cả việc quản lý hoạt động trong các phân ngành trên phù hợp với luật pháp và quy định của Việt Nam. Để chắc chắn hơn, việc không bảo lưu đối với các nghĩa vụ của Chương Dịch vụ xuyên biên giới không có nghĩa là Việt Nam không có quyền đảm bảo việc cung cấp qua biên giới các phân ngành trên phải phù hợp với luật và quy định của Việt Nam, bao gồm cả các yêu cầu về đăng ký và cấp phép.

3. EVFTA: Phụ lục 8-B:

Đối với xuất bản, in ấn và tái bản ghi[1] (ISIC rev 3.1:22): chưa cam kết.

4. Pháp luật Việt Nam:

Căn cứ theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP, Nhà nước độc quyền trong hoạt động xuất bản xuất bản phẩm (không bao gồm hoạt động in ấn và phát hành).

- Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP phaỉ đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

- Việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

  • ACIA, EVFTA, CPTPP
  • Luật xuất bản năm 2012
  • Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
  • Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
  • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
  • Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực.

 

 


[1] Ngành này chỉ bao gồm các hoạt động sản xuất. Ngành này không bao gồm các nội dung liên quan đến nghe nhìn hoặc giới thiệu nội dung văn hóa.