Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Đóng mới, sửa chữa tàu biển

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

39

Đóng mới, sửa chữa tàu biển

AFAS và EVFTA: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển (CPC 8868): thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70%.

Riêng EVFTA bổ sung quy định về Đóng tàu và sửa chữa tàu biển như sau: Không cam kết đối với đầu tư nước ngoài trong sản xuất tàu hàng dưới 10000 DWT; tàu container dưới 800 TEU; tàu chở khách dưới 500 chỗ và tàu chở xà lan (ISIC 3511). Chỉ cho phép liên doanh và phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50%.

  • AFAS, EVFTA.
  • Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.