Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ thu gom chất thải, dịch vụ quan trắc môi trường

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

40

Dịch vụ thu gom chất thải, dịch vụ quan trắc môi trường

 

 

40.1

Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

Quy định tại các Hiệp định: Không hạn chế, ngoại trừ:

Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.

Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế[1].

- WTO: Hạn chế về hình thức và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài đã hết hiệu lực.

  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

 

40.2

Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)[2]

Quy định tại các Biểu cam kết: Không hạn chế, ngoại trừ:

- Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I:3(c) có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.

Để đảm bảo phúc lợi công cộng, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình, chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.

- WTO: Hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài đã hết hiệu lực.

  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP
  • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.
  • Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

40.3

Dịch vụ quan trắc môi trường

Pháp luật Việt Nam:

Các điều kiện để cung cấp dịch vụ và được cấp phép cung cấp dịch vụ được quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 136/2018/NĐ-CP).

  • Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
  • Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 


[1] Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vi mục tiêu an ninh quốc gia, có thể biện minh được theo Điều XIV và XIV bis của GATS.

[2] Theo Luật, việc nhập khẩu chất thải bị cấm. Việc xử lý và bãi bỏ chất thải độc hại được pháp luật điều chỉnh.