Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài (CPC 86602)

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

41

Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài (CPC 86602)

1. Quy định tại các Hiệp định: Không hạn chế với Dịch vụ trọng tài và hòa giải (CPC 86602), ngoại trừ dịch vụ trọng tài và hòa giải cho tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp.  

Trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam

Ngoài ra, theo CPTPP, Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành này.

2. Pháp luật Việt Nam:

  • Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: a) Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh); b) Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài (sau đây gọi là văn phòng đại diện).
  • Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài thương mại đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.
  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP
  • Luật Trọng tài thương mại năm 2010
  • Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.