Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Vận tải biển ven bờ

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

43

Vận tải biển ven bờ

1. EVFTA: Phụ lục 8-C: Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo đinh nghĩa tại điểm 1(e) va 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể cua Việt Nam đối với ngành vận tải hàng hải.

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-27: Dịch vụ vận tải hàng hải ven bờ: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành nêu trên.

  • EVFTA, CPTPP