Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Sản xuất vật liệu xây dựng

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

45

Sản xuất vật liệu xây dựng

1. ACIA:

Ngành, phân ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng. sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114m; tấm thép mạ và tấm thép màu.

Đối với các phân ngành: sản xuất xi măng (ISIC 2694), sản xuất bê tông trộn sẵn, nghiền đá (ISIC 2695): Đầu tư trong những phân ngành này sẽ phải tuân theo quy hoạch của Chính phủ theo đó có thể có những ưu đãi hơn cho nhà đầu tư trong nước.

2. Pháp luật Việt Nam:

Đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD để được lưu thông.

  • ACIA.
  • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 2007.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
  • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
  • Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa