Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

46

Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan

Quy định tại các Hiệp định: Không hạn chế đối với

- Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

- Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)

- Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)

- Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)

- Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)

Điều kiện khác: Trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam.

WTO: Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO.

EVFTA: Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Bên khác.

  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP
  • Luật Xây dựng năm 2014.
  • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.