Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Lắp ráp xe gắn máy

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

47

Lắp ráp xe gắn máy

1. ACIA: phải tuân theo quy hoạch của Chính phủ theo đó có thể có những ưu đãi hơn cho nhà đầu tư trong nước.

Đối với phân ngành sản xuất và lắp ráp các phương tiện giao thông: các dự án/khoản đầu tư sản xuất trong những ngành này phải tuân thủ với các yêu cầu cụ thể về nguồn nguyên liệu trong nước[1], kỹ thuật, và/hoặc môi trường và/hoặc chất lượng mà có thể trái với điều khoản về đối xử quốc gia trong ACIA

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-28

Đối với phân ngành sản xuất và lắp ráp xe buýt và phương tiện giao thông trên 29 chỗ ngồi: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì các biện pháp không phù hợp với Điều II.9.1.(h) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong phân ngành trên.

3. EVFTA: Phụ lục 8-B:

- Đối với sản xuất xe có động cơ, rơ-mooc và xe bán rơ-mooc: Không hạn chế, ngoại trừ đầu tư sản xuất lắp ráp xe hơi (ISIC 3410) phải căn cứ vào quy hoạch của Chính phủ, quy hoạch này có thể dành ưu đãi hơn cho nhà đầu tư trong nước[2]

- Đối với sản xuất xe gắn máy (một phần của ISIC rev 3.1: 3591): Không hạn chế, ngoại trừ đầư tư sản xuất lắp ráp xe gắn máy (ISIC 3591) phải căn cứ vào quy hoạch của Chính phủ, quy hoạch này có thể dành ưu đãi hơn cho nhà đầu tư trong nước.

  • EVFTA, CPTPP, ACIA.
  • Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
  • Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

 

 


[1] Để rõ nghĩa hơn, yêu cầu về vùng nguyên liệu thô trong nước không phải là yêu cầu về nội địa hóa.

[2] Để minh họa, nhà sản xuất trong nước với mặt hàng xe máy có thể được ưu tiên về số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và ưu tiên về địa điểm