Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

50

Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển

  1. AFAS: Dịch vụ đại lý hàng hải (CPC 7454*): Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 49%
  2. EVFTA Phụ lục 8-B

Dịch vụ đại lý hàng hải (CPC 748*)[1]: Được phép thành lập liên doanh với vốn góp nước ngoài không vượt quá 49%.

  1. CPTPP: Phụ lục NCM I-VN-17: Dịch vụ đại lý tàu biển

Không được đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển ngoại trừ thông qua liên doanh hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, với phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá 49%.

  1. Pháp luật Việt Nam:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

  • AFAS, EVFTA, CPTPP
  • Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
 


[1] đại lý tàu biển là dịch vụ mà người phụ trách được ủy quyền, nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu, để thực hiện các dịch vụ kết nối với các hoạt động của tàu tại cảng biển bao gồm sắp xếp các tàu biển ra, vào; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, và các hợp đồng tuyển dụng; phát hành và ký vận đơn hoặc giấy tờ tương tự; cung cấp kho hàng, nhiên liệu và các quy định cho tàu; trình kháng nghị hàng hải; kết nối với chủ tàu hoặc người khai thác tàu; sắp xếp dịch vụ liên quan đến thuyền viên; nhận và chi trả tất cả các khoản liên quan đến hoạt động của tàu; xử lý khiếu nại phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hoặc từ tai nạn hàng hải, và cung cấp các dịch vụ khác có liên quan đến tàu nếu có yêu cầu.