Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

51

Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng

 

 

51.1

Dịch vụ ghi âm

Quy định tại các Hiệp định: chưa cam kết

Riêng CPTPP: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến dịch vụ ghi âm ngoại trừ việc cho phép nước ngoài sở hữu đến 51% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ghi âm.

  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

 

51.2

Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt ngoại trừ chụp ảnh trên không (CPC 87504):

AFAS, EVFTACPTPP quy định không hạn chế, ngoại trừ duới hình thức hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp Việt Nam. Sẽ không có hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh

  • AFAS, EVFTA, CPTPP

51.3

Dịch vụ chụp hình chân dung (CPC 87501):

AFAS và CPTPP quy định không hạn chế, ngoại trừ dưới hình thức hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp Việt Nam. Sẽ không có hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh.

  • AFAS, CPTPP

51.4

Dịch vụ triển lãm (CPC 87909*)

AFAS quy định được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với nhà cung cấp Việt Nam. Nội dung và chủ đề của triển lãm phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  • AFAS

51.5

Dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại (CPC 87909**):

EVFTA quy định được thành lập liên doanh trong đó vốn góp nước ngoài không vượt quá 49%. Năm năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực, hạn chế về vốn góp được nâng lên 51%. Ba năm sau đó, không hạn chế về vốn góp nước ngoài.

  • EVFTA